آدرس دفتر مرکزی: تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، پلاک 98، ساختمان پالم