دپارتمان سازه یکی از بخش های این شرکت می‌باشد. گزارش¬ها و نقشه‌ های اجرایی ارائه شده توسط این دپارتمان با بهره‌گیری از جدیدترین روش های طراحی و استفاده از آئین نامه های مرتبط توسط کارشناسان ارشد دپارتمان سازه که متخصص از زمینه سازه، زلزله و یا ژئوتکنیک می‌باشند صورت می‌گیرد.
زمینه های فعالیت این دپارتمان به شرح زیر می باشد:
_ طراحی سازه‌ای پروژه‌های شرکت، ارائه گزینه‌های اجرایی مختلف برای پروژه‌ها و تعیین گزینه بهینه با هماهنگی کارفرما.
_ پشتیبانی فنی از مهندسین ناظر شرکت در پروژه‌های در دست اجرا.
_ انجام طرح های پژوهشی مرتبط با فعالیت شرکت ارجاع شده توسط کارفرما یا مراکز تحقیقاتی.