امروزه گسترش سرمایه‌گذاری اصولی در صنعت ساختمان با توجه به صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش سهولت زندگی موجب شده تا انواع اتوماسیون‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته در دنیا، مورد توجه تولیدکنندگان ساختمان قرار بگیرند.
زمینه های فعالیت این دپارتمان به شرح زیر می باشد:
_ جذب سرمایه در جهت مشارکت در ساخت و تولید مصالح نوین.
_ متره و برآورد انجام پروژه ها.
_ تهیه اسناد مناقصه.