این دپارتمان از طریق ابزار و روش‌های خود می‌کوشد تا با برنامه ریزی و تفکر، به فضا و فعالیت نظم بخشد. زمینه های فعالیت این دپارتمان به شرح فصول زیر می¬باشد:
_ تهیه طرح های شهری و منطقه ای (جامع، تفصیلی، ساختاری، شهرستان، هادی شهری و روستایی)
_ مشاوره در امور شهری و منطقه ای به مدیران و مسئولان رده بالا.
_ انجام پروژه های آماده سازی، تفکیک زمین، طراحی محله و ...
_ برنامه ریزی و طراحی شهرک های گوناگون (مسکونی، صنعتی، تجاری).
_ برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید.
_ مکان یابی عناصر و کاربری های گوناگون شهری.
_ راه اندازی سیستم GIS.
_ فعالیت گروهی با سایر تخصص ها در پروژه های گوناگون.
_ استفاده از تخصص رشته های دیگر بصورت توام و افزایش کارآیی و تاثیرگذاری.