این دپارتمان به دنبال سازمان دادن به فضای کالبدی است و با رشته های مختلف علمی و هنری مانند برنامه ریزی شهری، معماری و منظرسازی، مهندسی فنی، مهندسی ترافیک و حمل و نقل، روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد سر و کار دارد.
زمینه های فعالیت این دپارتمان به شرح فصول زیر می باشد:
_ بازطراحی محیط های پیرامونی، از کل شهرها و حومه¬های آن¬ها گرفته تا خیابان ها و میادین، همچنین مشاوره بر چگونگی عمران و احیای شهرها.
_ تحقیق و مطالعه پیرامون مناطق مورد نظر و ساکنان آن¬ها، در نظر گرفتن بافت کالبدی، سیاسی، اقتصادی و روانشناسی حاکم بر آن مناطق.
_ تأثیر بر مردم، کمک به ایشان در اتخاذ تصمیم های مناسب و آموزش آن ها جهت ایجاد مکان های مطلوب.
_ توسعه سیاست گذاری های نوین پیرامون ساخت و سازهای شهری.
_ ارائه تصاویر گرافیکی از طراحی ها.