هدف از تشکیل این دپارتمان، تلاش برای ایجاد نگرشی تازه به حفاظت از ثروت های فرهنگی، تاریخی و ارتباط آن با زندگی امروز و همچنین ارتباط صنعت توریسم و حوزه سرمایه گذاری بر ثروت های فرهنگی و تاریخی می باشد.
زمینه های فعالیت این دپارتمان به شرح زیر می باشد:
_ برنامه ریزی برای مرمت بناهای تاریخی.
_ برنامه ریزی برای محوطه های تاریخی.
_ طراحی و بازسازی ابنیه و محوطه های تاریخی.