زمینه های فعالیت این دپارتمان به شرح زیر می باشد:
_ مطالعات فنی و اقتصادی طرح های شهرسازی.
_ بررسی و تحلیل محیط کسب و کار و فضای طراحی شده.
_ تعریف و انجام پروژه های تحقیقاتی خاص مانند طرح های گردشگری، سرمایه گذاری، بررسی توجیه اقتصادی و ...
_ تدوین اسناد راهبردی سرمایه گذاری در پروژه های شهرسازی و گردشگری.
_ انجام طرح های نیازسنجی، امکان سنجی و نظرسنجی.
_ مطالعات اقتصادی برنامه های میان مدت و بلند مدت.